Taşıma Sözleşmesi

Kolay Kargo Taşıma Sözleşmesi

TARAFLAR

ARACI/SAĞLAYICI (bundan böyle “Kolay Kargo” olarak anılacaktır)

Ünvan: Kolay Kargo
Adres: Sanayi Mh. Adatepe Sk. No:8/2 Güngören/İstanbul
Telefon: 0850 885 04 73
E-posta: [email protected]

GÖNDEREN (bundan böyle “Gönderen” olarak anılacaktır)

Ünvan:
Adres:
Telefon:
E-posta:

1. Tanımlar

Kargo Firmaları: Kolay Kargo Hizmetlerinin sağlanması amacıyla Gönderenlerin gönderilerini taşıyan ve istenilen yere ulaştıran anlaşmalı taşımacılık ve kargo firmalarını ifade eder.

Gönderen: Kolay Kargo hizmetlerinden yararlanarak gönderi yapan kişi veya kurumu ifade eder.

Alıcı: Gönderenin yaptığı gönderinin ulaştırılmasını istediği kişi veya kurumu ifade eder.

Kolay Kargo Hizmetleri: Kolay Kargonun gönderene ait yurtiçi veya yurt dışı gönderileri kargo firmaları aracılığı ile alıcıya ulaştırmaları için aracılık etme ve gönderen adına ve hesabına gönderimi sağladığı hizmetlerini ifade eder. Kolay Kargo Hizmetleri gönderen hesabına gerçekleştirilir.

Konşimento: AKA Air Way Bill, yurt dışı gönderilerinde müşterinin doldurduğu, gönderen ile alıcı adres ve diğer bilgilerinin yer aldığı belgeyi ifade eder.

Proforma Fatura: Yurt dışı gönderilerde gönderiye ait içerik beyanının (içerik detayı ve her kalem için fiyat beyanı) yer aldığı, gönderen tarafından hazırlanan belgeyi ifade eder. İşbu belge teslimat adresinin bulduğu ülkenin gümrüğüne ibraz edilmektedir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme kapsamında gönderen www.kolaykargo.com.tr websitesi üzerinden elektronik ortamda gerekli bilgileri doldurarak Kolay Kargo Hizmetleri ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve ulusal ve uluslararası taşımacılık kuralları da dâhil olmak üzere tüm ilgili mevzuat hükümleri uyarınca (topluca “Mevzuat” olarak anılacaktır) tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. Kolay Kargo Hizmetlerinin İşleyişi

3.1. Gönderen www.kolaykargo.com.tr web adresi üzerinden alıcı adres ve bilgilerini girdikten sonra gönderi veya gönderiler gönderenin beyan ettiği adresinden teslim alınır.

3.2. Yurtdışı gönderilerde gönderen, Konşimento ve Proforma Fatura bilgilerini eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.3. Gönderen, www.kolaykargo.com.tr web sitesi üzerinden verdiği bilgilere göre Kolay Kargo tarafından öngörülen gönderi ücretinin tahmini olduğunu, kesin ücretin gönderi Kolay Kargo tarafından teslim alındıktan sonra operasyonda sürecinde ortaya çıkacağını bildiğini ve bu kapsamda operasyonda ortaya çıkabilecek ek ücretleri ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kolay Kargo tarafından operasyonda tekrardan ölçülen, ağırlık veya desi değerlerinin gönderenin beyanı ile örtüşmemesi durumunda Kolay Kargo göndereni, kayıtlı telefon numarası veya e-posta adresi üzerinden bilgilendirerek ekstra ücretin www.kolaykargo.com.tr internet sitesinden veya havale ile bankadan gönderiye ait takip numarası ile ödenmesini talep eder. Gönderen, Kolay Kargo tarafından belirlenen bedeli 3 iş günü içinde ödememesi halinde, Kolay Kargo gönderiyi, gönderenden teslim aldığı adrese geri iade edebilir ve gönderenin ödediği bedelden, gönderi iade bedeli ile birlikte varsa zararlarını mahsup ederek geri kalan tutarı gönderene iade edebilir. Gönderenin yanlış beyanı sebebiyle fazla gönderi bedeli ödemesi halinde Kolay Kargo fazla ödenen bedeli gönderene geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3.4. Gönderen, aşağıda yer alan Madde 4 kapsamında belirtilen taşımacılık kurallarının ve Kargo Firmalarına ait uygulamaların Kolay Kargodan bağımsız olduğunu ve bu kuralların kendi gönderileri için uygulanacak olduğunu kabul ederler.

3.5. Gönderen, Kolay Kargo’nun tek başına kargo hizmeti vermediğini. Yalnızca gönderiye ait en makul kargo hizmetini sağlayacak Kargo Firmasının seçimi ile gönderinin Kargo Firmasına teslim edilmesi için aracılık faaliyetinde bulunduğunu kabul ve beyan eder.

3.6. Kolay Kargo, gönderene ait kimlik, iletişim ve diğer kişisel bilgilerini, Kolay Kargo’nun işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla ve www.kolaykargo.com.tr web sitesinin güncellemelerinden, kampanyalardan ve bilgilendirmelerden göndereni haberdar etmek için veya diğer pazarlama bilgileri hakkında gönderen ile iletişim kurmak için kullanabilir. Gönderen, bu bilgilerin Kolay Kargo tarafından anılan amaçlarla kullanımına açıkça muvafakat eder.

4. Taşımacılık Genel Şartları

4.1. Kabul Edilmeyen Mallar

Gönderen, gönderinin taşımaya uygunluğunun aşağıdaki hallere göre değerlendirileceğini kabul eder. Aşağıdaki hallerde Kolay Kargo gönderiyi kabul etmeyecektir:

 • IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu ), ICAO (Uluslararası Hava Taşımacılığı Organizasyonu), Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği veya uygulanan hukuk kapsamında rizikolu malzeme, tehlikeli mal, yasak ya da kısıtlı olarak sınıflandırılmış olanlar,
 • İlgili gümrük düzenlemelerinin gereksinmesine karşın gümrük beyanı yapılmamış olması hali,
 • Nakit para, çek, senet, altın vb. değerli madde ve taşlar, döviz gibi kıymetli evrak ve maddeler,
 • Taşınması sırasında bozulabilecek her türlü yiyecek, et, balık, meyve, sebze, akabilecek salamura veya sıvı ürünler, teneke & plastik bidon içinde sıvı yağ, ham deri vb. ürünler,
 • Akıcı, yanıcı, patlayıcı, zehirleyici her türlü sıvı ve gaz kimyasal maddeler,
 • Canlı veya tıp testlerinde kullanım amaçlı gönderilmek istenen cansız varlıklar,
 • Ambalajı olmayan açık gönderiler,
 • Ambalajının açılması ve dağılması sonucu kırılabilecek ve diğer kargolara zarar verebilecek eşya ve malzemeler,
 • Diğer kargolara sinebilecek koku yayan ürünler,
 • Kolilenmiş olanlar dışındaki ev eşyaları (mobilya aksamı, çuval içinde ve ambalajı yetersiz eşyalar)

4.2. Teslim Edilebilen ve Teslim Edilemeyecek Maddeler

Gönderen, Posta kutusu ya da posta kodlarına teslimat yapılmadığını kabul ederler.

Teslimat gönderen tarafından verilen adrese yapılır, ancak gönderen tarafından belirtilen alıcıya şahsen teslimat mümkün olmayabilir. Alıcının gönderiyi reddettiği, alıcı tarafından bir bedel ödenmesi gereken hallerde alıcının ödeme yapmayı reddettiği, gümrük değerinin az gösterilmesi, yada alıcının makul anlamda kimlik veya yer tespitinin mümkün olmadığı hallerde, Kolay Kargo gönderinin masraflar gönderen tarafından ödenmek üzere iadesi için makul çabaları gösterecektir ancak Kolay Kargo Kargo Firmasının farklı bir uygulamasından sorumlu olmayacaktır.

4.3. Denetleme Hakkı

Gönderen, Kolay Kargo’nun veya Anlaşmalı Kargo Firmasının takdirinde olmak üzere ya da ilgili uygulanabilir hukuk uyarınca, gönderilerin herhangi bir zamanda açılıp Kolay Kargo ya da ilgili makamlar tarafından denetlenebileceğini kabul ederler. Ancak Kolay Kargo veya Kargo Firması her paketi denetlemekle yükümlü değildir.

4.4. Gönderi Bedeli ve Faturalama

Gönderen gönderi bedelinin, fiili ya da hacimsel ağırlıktan hangisi daha yüksekse ona olana göre hesaplanacağını ve bu hesabı teyit etmek üzere, her gönderinin Kolay Kargo tarafından yeniden tartılıp ölçülebileceğini kabul ederler. İşbu sözleşme Madde 3 hükmü saklıdır. Gönderinin taşımaya uygun bulunmadığı hallerde Kolay Kargo yada Kargo Firması tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili Kolay Kargo tarafından gönderen, alıcı veya üçüncü bir taraf adına ödenen tüm gönderi bedelleri, depolama masrafları, harç ve vergiler ile tahakkuk edecek diğer tüm talep, zarar, para cezası ya da idari masraflar gönderen tarafından Kolay Kargo’ya ödenecektir. Gümrük vergileri, resim, harç, navlun veya iş dolayısıyla oluşacak bir bedelin gönderen tarafından ödenmemesi halinde Kolay Kargo gönderiyi teslimden alıkoyabilir ve ödeme yapılıncaya kadar Kolay Kargo’nun gönderi üzerinde hapis hakkı mevcuttur.

5. Sorumluluk Sınırı

Gönderen, gönderinin değerinin yüksek olması veya gönderinin risk taşıması olması gibi durumların Kolay Kargo’ya bildirmiş olup olmamalarına bakılmaksızın Kolay Kargo’nun sorumluluğunun yalnızca doğrudan kayıplar ile sınırlı olduğunu(Taşınması yasak olan kargolar hariç) kabul ederler.

İşbu maddede belirtilen bütün taleplerin Kolay Kargo’ya, Kolay Kargo’nun gönderiyi kabul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak yapılması gerekir; aksi halde Kolay Kargo’nun işbu madde kapsamında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

• Taşımanın Gecikmesi

Kolay Kargo, gönderinin Kargo Firması’nın düzenli teslimat programlarına göre teslim edilmesi için bütün makul çabaları gösterecektir ancak bunlar garanti kapsamında olmayıp sözleşmenin bir parçasını oluşturmazlar. Kolay Kargo gecikmelerden kaynaklanan zarar ya da kayıplardan sorumlu değildir.

6. Kolay Kargo’nun Kontrolü Dışındaki Haller

Kolay Kargo, kontrolü dışında gerçekleşen kayıp ya da zararlardan sorumlu değildir. Aşağıdaki haller bu kapsamda olup söz konusu haller bunlardan ibaret değildir.

 • Deprem, kasırga, fırtına, sel, sis v.b. doğal afetler,
 • Savaş, ayaklanma, iç savaş uçak kazası, ambargo, hükümet emirleri v.b. mücbir sebepler,
 • Kolay Kargo tarafından biliniyor olsa dahi gönderinin niteliğine bağlı bir kusur ya da özellik,
 • Kolay Kargo çalışanı olmayan ve Kolay Kargo ile anlaşması bulunmayan bir kişinin bir hareketi ya da ihmali

7. Varşova Konvansiyonu

Sevkiyat hava yoluyla gerçekleştiriliyor ve bir nihai varış yeri ya da durak arz ediyorsa, uygulanabildiği hallerde Varşova Konvansiyonu (“Warsaw Convention”) geçerli olacak ve birçok halde Kolay Kargo’nun kayıp ya da zarar sorumluluğunun sınırlarını belirleyecektir.

8. Güzergah

Gönderinin ara duraklar vasıtasıyla nakledilmesi de dahil olmak üzere, Gönderen tüm güzergah ve yol farklılıklarını kabul etmiştir.

9. Gönderenin Beyan ve Taahhütleri

Aşağıdaki şartların yerine getirilmemesi halinde Kolay Kargo ortaya çıkan hiçbir zarardan sorumlu değildir ve Gönderen aşağıdaki haller sonucunda Kolay Kargo’nun zarara uğraması halinde Kolay Kargo’nun her türlü zararını derhal nakden ve def’aten tazmin edecektir.

 • Gönderen ya da temsilcileri tarafından verilen bütün bilgiler tam ve doğrudur.
 • Gönderi, Gönderen tarafından (varsa çalışanları tarafından) güvenli yerde hazırlanmıştır.
 • Gönderen, Gönderiyi hazırlama konusunda güvenilir kişilerden yararlanmıştır.
 • Gönderen, Gönderiyi hazırlık, depolama ve Kolay Kargo’ya taşıma aşamalarında yetkisiz müdahalelere karşı korumuştur.
 • Gönderi, olağan koruma şartlarında güvenli taşımayı temin için gereğince işaretlenmiş, adreslenmiş ve paketlenmiş durumdadır.
 • İlgili bütün gümrük, ithalat, ihracat düzenlemeleri ve ilgili diğer yasa ve düzenlemelere uyulmuştur,
 • Yurtdışı gönderilerde Konşimento ve Proforma Fatura Gönderenin yetkili temsilcisi ya da kendisi tarafından imzalanmıştır veya www.kolaykargo.com.tr sitesinden yaptığı işlemler sonunda onayladığı elektronik olarak kabul edilmiştir.

10. Cayma Hakkı

Gönderen, işbu sözleşmenin www.kolaykargo.com.tr web adresi üzerinden onayladığı tarihten itibaren Kolay Kargo tarafından gönderilmek üzere alınmış herhangi bir gönderisi olmaması şartıyla on dört (14) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini iptal etme ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Kolay Kargo, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren gönderenin üyeliğini iptal eder. Cayma hakkının süresi, gönderenin işbu sözleşmeyi www.kolaykargo.com.tr web adresi üzerinden onayladığı tarihten itibaren başlar.

Gönderen, cayma hakkını kullandığına dair yazılı bildirimini Kolay Kargo’nun belirteceği e-posta adresine göndermek suretiyle yapacaktır.

11. Sair Hususlar

Kargo Firması ve Kolay Kargo birbirinden bağımsız ve ayrı ticari kuruluşlardır. Kolay Kargo, hiçbir surette Kargo Fiması’nın ifa yardımcısı olmadığı gibi ortağı, acentesi, bayii, vekili, temsilcisi veya herhangi bir şekilde tacir yardımcısı da değildir.

12. Süre ve Fesih

12.1. İşbu Sözleşme, www.kolaykargo.com.tr web sitesi üzerinden onaylamasından itibaren süresizdir

12.2. Kolay Kargo, gönderenin işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda Gönderen’ye göndereceği bir ihtarname ile ihlalin on beş (15) gün içerisinde düzeltilmesini talep edecek, söz konusu süre neticesinde ihlalin düzeltilmemesi halinde ise dilediği takdirde işbu Sözleşme’yi hiçbir tazminat sorumluluğuna tâbi olmaksızın feshetmek hakkını haiz olacaktır. Gönderen’nin Madde 11 kapsamında düzenlenen ve TKHK’den doğan cayma hakkı saklıdır.

13. İhtilafların Çözümü

Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değerin üstünde Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

14. Bölünebilirlik

Taraflar işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü veya koşulu yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez sayıldığı takdirde, bu geçersizlik veya ifa edilemezliğin, esas edimlerin ifasını engellememek kaydı ile, kalan diğer hüküm, taahhüt, koşul veya kısımların geçerliliğini veya ifa kabiliyetini etkilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kolay Kargo

Gönderen