Gizlilik ve Çerez

Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik Politikası

Kolay Kargo olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında dağıtım, pazarlama, taşımacılık vb. ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi (alıcılar ve göndericiler), çalışan adaylarımızı, iş bağlantılarımızı ve platform kullanıcılarımızı (internet sitesi, mobil uygulama kullanıcıları) aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Veriler İşlenmektedir ve Kişisel Veri İşleme Amaçları Nelerdir?

Ticari faaliyetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Mali Bilgiler
 • Cihaz Bilgileri ve Log Kayıtları

Kimlik Bilgisi

Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır? Kimlik bilgilerini; çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, platform kullanıcılarımızdan ve ziyaretçilerimizden toplamaktayız.

İçerik: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, uyruk, medeni durum, vergi kimlik numarası, SGK kimlik numarası, pasaport numarası, ehliyet numarası, araç ruhsat bilgileri, ehliyet fotokopisi, pasaport fotokopisi, kimlik fotokopisi, müşteri numarası, sosyal medya üyelik bilgileri gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı:  Müşterilerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereğive ticari faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, kargo hizmetlerinin sunulması sırasında alıcıların veya göndericilerin kimlik tespitlerinin yapılması amaçlarıyla toplamaktayız. Platform kullanıcılarımızdan kimlik bilgilerini ilgili mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız. Ziyaretçilerimizin kimlik bilgilerini bina giriş-çıkışlarında güvenliğin sağlanması amacıyla toplamaktayız. Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız. İş bağlantılarımızın kimlik bilgilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni:  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ticari ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi: Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

İletişim Bilgisi

Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır? İletişim bilgilerini; platform kullanıcılarımızdan, müşterilerimizden, çalışan adaylarımızdan ve iş bağlantılarımızdan toplamaktayız.

İçerik:Elektronik posta adresi, ikametgah adresi, ev telefonu numarası, sosyal medya hesap bilgileri, faks numarası, iş yeri ismi, iş yeri adresi, unvan, cep telefonu numarası gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı:  Müşterilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve çağrı merkezi hizmetleri ile canlı destek hizmetlerini sağlamak amaçlarıyla toplamaktayız. Platform kullanıcılarımızdan iletişim bilgilerini hukuki yükümlülüklerimiz gereği ve platformlarınızın amaçlandığı gibi hizmet vermesi ve hizmetlerimizin yerine getirilmesi, kimlik tespiti, kargo takibi, çağrı merkezi ve diğer destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla toplamaktayız. Çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız. İş bağlantılarımızın iletişim bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni:  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim bilgilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ticari ilkelerimiz gereğince iletişim bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi: Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Mali Bilgiler

Kişinin ödeme bilgileri ile mali durumunu gösteren verilerdir.

Kimden toplanır? Mali bilgileri; müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve platform kullanıcılarımızdan toplamaktayız.

İçerik: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, gelir bilgileri, ödeme geçmişi, alışveriş geçmişi, kredi raporu, mal varlığı verileri, ekonomik güvenirlik araştırma raporu verileri gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı: Müşteri, iş bağlantısı, platform kullanıcılarının mali bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni:  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mali bilgileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi: Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Cihaz Bilgileri ve Log Kayıtları

Elektronik sistemlerimiz ile platformlarımızı kullanımı sırasında otomatik olarak toplanan tanımlayıcı veriler ve aktivite kayıtları.

Kimden toplanır? Cihaz bilgileri ve log kayıtları bilgilerini; müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve platform kullanıcılarımızdan toplamaktayız.

İçerik: Dahili IP Adresi, Harici IP Adresi, Hedef IP/Alan Adı/İnternet Gezinim Geçmişi Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Diğer Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı ve Süresi, İletişim Miktarı vb.), SIM Kartı IMSI Numarası, Hat Kullanım Dökümleri (Telefon, SMS, Veri), Kurumsal E-Posta Hesabı Arşivleri, Elektronik Erişim ve Aktivite Kayıtları, Site/Telefon Uygulaması Kullanım Geçmişi

Verinin toplanma amacı:  Müşterilerimizin verilerini, ilgili mevzuat kapsamında hukuki yükümlüklerimizin yerine getirilmesi ve güvenliği sağlama amacıyla toplamaktayız. Ziyaretçilerin verileri ilgili mevzuat kapsamındaki kayıt tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacı ile toplanmaktadır. İş bağlantılarımızın verilerini, ilgili mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi, destek hizmeti ve güvenliğin sağlanması amacıyla toplamaktayız. Platform kullanıcılarımızın verilerini, ilgili mevzuat kapsamındaki kayıt tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, kullanıcıların platformlarımız üzerindeki kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, teknik aksaklıkların giderilmesi, elektronik sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve güvenlik ihlallerinin tespit edilmesi amaçları ile toplanmaktadır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni  Söz konusu veriler ilgili mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olmaları nedeni ile ve iş faaliyetlerimizin güvenliğinin sağlanması kapsamında meşru menfaatimiz nedeni ile toplanmaktadır.

Veri toplama yöntemi: Veriler elektronik sistemlerin ilgili kişi grupları tarafından kullanılması sırasında otomatik olarak toplanmakta ya da alt yüklenicilerimizden temin edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veriyi; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşırız.

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz talepte yetkilendirilmiş kişi veya kurum ile paylaşılır.

Bunun dışında kişisel verileriniz, iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları, vb.) ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin; hizmetin yurt dışındaki bir iş ortağı veya iş bağlantısı desteğiyle ifa edilecek olması durumunda sözleşmenin ifa edilebilmesi için kişisel verilerinizi; ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması halinde Kurul’un iznine tabi olmaksızın, söz konusu korumanın bulunmaması durumunda ise Kurul’un izniyle ve ilgili ilişkinin gerektirdiği amaçlarla sınırlı olarak rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz.

Buna ek olarak gönderilerin yurt dışına gönderilecek veya yurt dışından alınacak olması halinde söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için gönderici ve alıcılara ait kimlik ve iletişim bilgilerinin yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi durumlar gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay – 1 yıl gibi bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Hakların Kullanımı

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini;

 • Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi kimlik fotokopisi ile Kolay Kargonun adresine göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, tarafımıza iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda;

 • İsim,
 • Soy isim,
 • Başvuru yazılı ise imza,
 • T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası),
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Bildirime esas elektronik posta adresi (mevcut ise),
 • Telefon numarası,
 • Talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Taleplerin Cevaplanması

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi’nin Başvuru Formu’nda seçtiği usullerden biri ile gönderilir.

Resmi Gazete Tebliği